قلعه سنت پیتر ‏

‏‏‏‏این قلعه که با نام قلعه بدروم نیز شناخته شده است ، از جمله جاهایی است که بسیاری از گردشگران آن را در لیست بازدیدهای ‏خود قرار می دهند. شوالیه های هوسپیتالر سنت پیتر ( فرقه ای نظامی که به آنها شوالیه های مهمان نواز نیز گفته می شد ) این ‏قلعه را بین سالهای 1402 و 1437 ساختند. برای محافظت از هر قسمت از دیوارهای این قلعه شوالیه هایی از ملیت های مختلفی ‏در نظر گرفته می شدند ، به همین دلیل امروزه برج هایی با نام های برج فرانسوی و برج انگلیسی در این قلعه دیده می شود. در ‏زمان سلطنت پادشاه عثمانی ، سلطان سلیمان ، قلعه به دست ترک ها افتاد و داخل آن یک مسجد ساخته شد. امروزه در فضای ‏وسیع این قلعه نمایشگاهی با نام موزه آثار باستانی زیر آب بدروم ، برگزار می شود.