دیدایما | Didyma

در کنار کوش آداسی محوطه ای افسانه ای وجود دارد که به آن دیدایما می گویند و از دیدنی ها و جاذبه های کوش آداسی است. دیدایما بعد از بنای دلفی در یونان باستان به عنوان دومین تالار مذهبی مهم و بزرگ در جهان باستان به شمار می رفته است. این مکان مرکز تمرکز افراد تمدن هلینمی ها بوده است و به همین خاطر این تالار در این مکان ساخته شده است. دیدایما بنایی بسیار مهم است و از زمان کنستانتین به بعد رو به زوال رفت.